Home / כללי / חובות המעסיק וזכויות העובד הזר

חובות המעסיק וזכויות העובד הזר

נזקקים לשירותיו של עובד זר? בכתבה שלפניכם תוכלו למצוא מידע מורחב אודות זכויותיו של העובד הזר וחובות המוטלות על מעסיקו.

על פי חוק, קליטת עובד זר בישראל מתאפשרת אך ורק לאחר הסדרתה של אשרת עבודה המונפקת לעובד הזר מטעם משרד הפנים. ברוב המקרים, המעסיק אשר דרש את הבאתו של העובד הזר לישראל הוא זה הנדרש לטפל בענייני הסדרת היתרי העבודה עבור העובד וכמו כן הוא נדרש לחתום על דרכונו של העובד.

כלל הזכויות והחובות של העובדים הזרים ומעסיקיהם בישראל, חלים על כל העובדים הזרים בכל תחומי העיסוק הרלוונטיים, לרבות, עובדת או עובד סיעוד זר אשר הגיע לישראל לצורך עיסוק בתחום הסיעוד. זכויות וחובות אלו מעוגנים בחוקים המונהגים בישראל בתחום העבודה ובמסגרת תקנות שונות אשר נקבעו בכל הנוגע לנושא התעסוקה של עובדים זרים בישראל.

זכויותיו של העובד הזר

בדומה לכל עובד/ת אחר במשק הישראלי, גם העובד/ת הזר/ה זכאי לתנאי העסקה בסיסיים המעוגנים בחוקי המדינה, לרבות, שכר מינימום, תשלום משוכרות במועד, פיצויי פיטורין, דמי הבראה, תשלום בגין נסיעות וכדומה.

עובדי סיעוד זרים המשמשים ברוב המקרים כמטפלים סיעודיים במסגרת עבודה של 24/7  , זכאים על פי חוק בתנאי מחייה ומגורים נאותים, כאשר זכות זו חייבת להיות מסופקת להם על ידי המעסיק הישיר האחראי לדאוג לכלל צרכיו הבסיסיים של העובד הסיעוד הזר. במקביל, העובד הזר זכאי לביטוח בריאות פרטי אותו מחויב המעסיק להעמיד לרשותו וזאת בנוסף לעבודה שהעסיק מחויב בתשלומי ביטוח לאומי חודשיים אותם הוא (המעסיק) רשאי לקזז משכרו של העובד/ת הזר/ה. תשלומים בגין תנאי מחייה והסדרי ביטוח בריאות פרטי, ניתנים אף הם לקיזוז משכר העבודה של העובד/ת, אך לא ניתן לקזזם ללא ציון עובדת הקיזוז בחוזה העבודה אשר נערך בין העובד הזר לבין מעסיקו הישיר, וזאת בתנאי שסכום הקיזוז הכללי אינו עולה על 25% משכר העבודה החודשי.

בכל הנוגע לאופן תשלום השכר, המעסיק מחויב להעמיד לרשות העובד הזר, תלוש משכורת המפרט את התשלומים השונים להם זכאי העובד, לרבות, תשלום דמי נסיעות, תשלום עבור כל שעת עבודה וכדומה. לרשות העובד הזר עומדת אפשרות לקבלת התשלום ישירות לחשבון העו"ש המנוהל בסניף הבנק ו/או באמצעות צ'ק או תשלום מזומן בהתאם להסדר הקיים בינו לבין המעסיק. כמו כן חשוב לציין שעובד זר המועסק לאורך שנה שלמה במקום עבודה מסוים, זכאי לקבלת תשלום פיצויים בסך של משכורת חודשית אחת לפחות על כל שנת עבודה. כמו כן, חשוב לציין שהפסקת עבודתו או פיטוריו של העובד הזר חייבת להיעשות בהתאם לחוקי העבודה במדינת ישראל, לרבות, הודעה מוקדמת.

לסיכום, העסקתו של עובד סיעודי זר או של כל עובד זר בתחום מקצועי אחר, מחייבת את המעסיק להכיר היטב את החובות המוטלות עליו ואת הזכויות העומדות לרשותו של העובד.

 

 

 

About admin

Check Also

טיולים מאורגנים לרוסיה

טיולים מאורגנים לרוסיה – עולם שלם לגלות

דעו לכם כי טיולים מאורגנים לרוסיה ללא ספק יהיו דבר אטרקטיבי מאוד בעבור כל אחד …